WEBLAP ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Kyrtech Systems Kft. mint a www.kyrtech.com honlap (a továbbiakban: Honlap) tulajdonosa, tartalmi szerkesztője és üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton teszi közzé a Honlap és a Honlaphoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatást, valamint az adatvédelmi és adatkezelési elvekeit.

A Honlap felhasználója (a továbbiakban: „Felhasználó”) a Honlap látogatója. A Felhasználó a Honlap használatának megkezdésével, a Honlap látogatásával egyben elfogadja a honlap jelen Szabályzatban foglalt valamennyi felhasználási feltételét.

Ha a Szabályzatban változás történik, a változtatások felkerülnek a Honlapra. Amennyiben többször jár honlapunkon, kérjük ellenőrizze az Adatkezelési Szabályzatot, különösen mielőtt személyes azonosításra alkalmas információkat közölne az oldalon keresztül. A Felhasználó automatikusan elfogadja az Adatkezelési Szabályzat változásait azzal, hogy a változtatás után a Honlapot tovább használja.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Az adatok kezelője a Honlapot üzemeltető Kyrtech Systems Kft.

Székhelye: 2899 Naszály, Alkotmány utca 25.

Adószám: 11-09-022322

E-mail címe: info@kyrtech.com

Telefon: +36 20 447 0061

 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő a szolgáltatásaira történő regisztráció, a szolgáltatás teljesítése vagy hírlevél feliratkozás során a tudomására jutott bármely személyes adatot a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Adatvédelmi törvény”) rendelkezései szerint kezel.

 

Adatkezelési alapelvek

Adatkezelési elveink az Adatvédelmi törvény rendelkezéseivel azonosak. Az adatkezelés során alkalmazott kiemelt alapelveink:

„5.§ (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

 

• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

• azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.”

 

„4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

(5) A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.”

 

A. A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL KIFEJEZETTEN MEGADOTT ADATOK KEZELÉSE

1) A KEZELT ADATOK KÖRE

Az adatok köre: A Honlap Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Honlapon. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, a Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen szabályzat ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználó által megadott személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki!

 

a) Kapcsolatfelvételkor

Az Adatkezelő szolgáltatásainak megrendelésekor, ajánlatkéréskor, illetve a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kapcsolatfelvételkor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 

• teljes név

• e-mail cím

• opcionálisan: cím, telefonszám

 

2) AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő a Honlapról elérhető szolgáltatások nyújtásához használja fel az adatokat. Az adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, a hatékony kapcsolattartás, valamint az Adatkezelő elérhető termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása.

A/1.a) pontban megnevezett esetben az adatkezelés különös célja a Felhasználó azonosítása majd e-mailen, telefonon történő tájékoztatása a Felhasználó Kapcsolatfelvételkor megadott egyedi igényének megfelelően (pl. egyedi ajánlat, részletes tájékoztatás a termékről, szolgáltatásról stb.), valamint az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése.

 

3) AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére (leiratkozása esetén) haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

4) AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

A személyes adatok megismeréshez az Adatkezelő és az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítunk. A megadott adatokat nem kapcsoljuk össze más adatbázisokkal.

Különleges adatot nem kezelünk.

 

5) ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a bérelt tárhelyén, Magyarországon található szerveren, valamint saját számítógépes hálózatán tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más cég vagy személy szolgáltatását nem veszi igénybe. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Honlapon való megadása esetén – az Adatkezelő intézkedései, biztonsági eszközei ellenére –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Az Adatkezelő semmilyen módon nem felelős azon eseményekért, incidensekért és az ezekből eredő károkért, amely abból ered, hogy a Felhasználó megadhatta személyes adatait harmadik személyeknek (vagy nem védte eléggé és illetéktelen személyek birtokába került), akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen és/vagy közös számítógépeken történő internetezéskor a Felhasználó használatot követően minden szükséges intézkedést megtegyen (pl. kijelentkezés) annak érdekében, hogy idegenek a Felhasználó számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak a Felhasználó nevében tranzakciókat (feliratkozások, jelentkezések, megrendelések, stb.) végrehajtani.

 

6) A FELHASZNÁLÓ JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

 

• A tájékoztatás kéréshez való jog: A Felhasználó az Adatkezelő elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával – tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban ad tájékoztatást a kérelemben megfogalmazottakról. 

 

• A helyesbítéshez való jog: A Felhasználó az Adatkezelő elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával – kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát megjelölve a helyes adatokat (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. 

 

• A törléshez való jog: A Felhasználó az Adatkezelő elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával – kérheti ingyenesen és indokolás nélkül az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabály az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül teljesíti, megszünteti az adatkezelést és törli a Felhasználót a nyilvántartásából, ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. 

 

• A zároláshoz való jog: A Felhasználó az Adatkezelő elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával – kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi. A kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabály az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül teljesíti, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti. 

 

• A tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó az Adatkezelő elérhetőségein keresztül írásban – személyazonosságának igazolásával és levelezési címének megadásával – tiltakozhat az adatkezelés ellen,

◦ ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

◦ ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

◦ a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

B. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN EGYÉBKÉNT GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon nem ad meg személyes adatot, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

Miközben a weboldalon lapozgat, lehetőség van bizonyos adatok passzív gyűjtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az információkat) különböző technológiák segítségével, ilyenek például az Internet Protocol címek, cookie-k, Internet tag-ek, illetve navigációs adatgyűjtések. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Honlap használata során generálódnak és, amelyeket a Honlapon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Honlapra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

A Honlapra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ezek használatához.

 

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Felhasználó úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk az Adatkezelő elérhetőségeire.

Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 

• kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) segítségét vagy

• bírósági eljárást (polgári pert) kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét itt tekintheti meg.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen Adatvédelmi törvény rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen Szabályzat alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az Adatkezelő elérhetőségeire és megválaszoljuk kérdését.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2018. május 25-től visszavonásig érvényes.

Kyrtech Systems Kft.